تبلیغات
پایگاه خبری تحلیلی شهرستان باوی - مفاهیم و اصطلاحات سیاسی ، شماره 1

پایگاه خبری تحلیلی شهرستان باوی
 
منبعی مورد اعتماد برای خبر و اطلاعات

1- افكار عمومی:

عبارت از طرز تلقی و واكنش جمعی و مشهور كه جزء بزرگی از جامعه در برابر رویدادهای اجتماعی كه اغلب مهم تلقی می شوند نشان می‌دهد. موضوع افكار عمومی را بیشتر امور مربوط به عامه و مسائل مرتبط با سیاست اجتماعی تشكیل می دهند. مطبوعات، رادیو و تلویزیون در زمره ابزار پرقدرتی برای اثر نهادن بر افكار عمومی می باشد. [1]

 2- گروه فشار:

به معنای گروههای اجتماعی سازمان یافته ای كه هدفشان تأثیر در رفتار حكومت ها، اعضای مجالس قانونگذاری و یا تشكیلات اداری است بدون تلاش برای تسلط رسمی بر حكومت ودست یابی به پست های  اجرایی. گروه فشار (گروه اعمال نفوذ) ممكن است در تقویت منافع یا آرمان خاصی بكوشد و در راه آن دست به تبلیغ بزند . «فشار» عبارت خواهد بود از كاربرد یا تهدید به كاربرد مجازات در صورتی كه درخواست یا ادعای مطرح شده گروهی مورد توجه قرار نگیرد. [2]

این گروه از نفوذ خود به منظور نه تنها حراست از منافع خویش بلكه تحمیل خواسته ها به دیگران و در مواردی به قیمت حقوق دیگران استفاده می‌كند.[3]

 3- اپوزیسیون:

مجموعه افراد و سازمانهای سیاسی مخالف دولت مستقر را گویند. همچنین موضع گیری در مقابل نظریات و رفتار یكدیگر و نیز ایجاد مانع در مقابل انجام هر عملی را اپوزیسیون آن عمل می خوانند. این واژه بدون ذكر موصوف، در نظامهای پارلمانی در مورد گروه نمایندگان مخالف دولت و یا در مورد گروهی از افراد یك جامعه كه با سیاست دولت موافق نباشد به كار می‌رود. [4]

اپوزیسیون به لحاظ لغوی به معنای مخالف است و در اصطلاح عبارت است از گروهها، حزب‌ها و افراد مخالف كه خارج از حاكمیت و قدرت سیاسی هستند و در جهت خلاف اهداف دولت حركت می‌كنند به عبارت دیگر اپوزیسیون به نیروی سیاسی شكل یافته یا غیر متشكل مخالف دولت یا قدرت سیاسی مستقر اطلاق می‌شود. آن را دریک تقسیم بندی کلی به دودسته اپوزیسیون قانونی شامل کلیه گروههایی می شودکه اصل نظام وچارچوب واهداف وآرمانهای آنرا پذیرفته اند لکن با برخی مسئولان،سیاستهای اجرایی ورفتارهاوجهت گیریها مخالفت دارند، واپوزیسیون غیرقانونی نظیرگروههای معاند وبرانداز بیرون ازحاکمیت تقسیم می کنند.

4- استراتژی:

دربارة استراتژی یا راهبرد تعاریف متعددی ارائه شده است كه از میان آنها دو تعریف جامع تر بنظرمی رسد: «روش یا سیاست كلی برای نیل به هدفهای معین» و« هنر یا علم توسعه و به كارگیری بهتر امكانات در جهت نیل به هدف در مقابل سایر بازیگران را گویند». [5] این مفهوم هم درعلم مدیریت کاربردوسیعی دارد وهم درادبیات سیاسی وفرهنگی واجتماعی بویژه درعرصه برنامه ریزی وتحلیل محیطی بکارمی رود.امروزه اغلب سازمانها ونهادهای کشور برای برنامه ریزی، بررسی موقعیت وتجزیه وتحلیل محیط داخلی (احصائ قوتها وضعفها)وتحلیل محیط خارجی(احصائ فرصتهاوتهدیدها)،وتعیین اهداف ورسالت وماموریت وچشم اندازخود ازروشهای مدیریت استراتژیک استفاده می کنند.

 5- پویولیسم (عوام گرایی):

در فرهنگ علوم سیاسی تعاریف و ویژگیهای متعددی درباره این واژه صورت گرفته است از جمله «جلب پشتیبانی مردم با توسل به وعده های كلی و مبهم و معمولاً تحت كنترل رهبر فره مند و شعارهای ضدامپریالیستی» پویولیسم دارای مشخصات عوام فریبی، تعصب، تكیه بر توده های محروم و از خود بیگانه، نداشتن ایدئولوژی مشخص، اصلاح طلبی، بورژوایی بودن و عناصری از ضدیت با امپریالیسم و ملی گرایی است. پویولیسم ممكن است چپ باشد یا راست و یا هیچكدام از اینها نباشد ولی معمولاً ارتجاعی است و خواهان بازگشت به فضائل دوران گذشته است. [6] این واژه که درفرهنگ غرب رایج بوده دردوران به اصطلاح اصلاحات بناحق وارد ادبیات سیاسی کشورمان گردیدوهدف آنها فریب وتحریک افکارعمومی وفشاربرنظام ونوعی استحاله سیاسی بود.[1] - آلن بیرو، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، (تهران: كیهان، بی تا) صص313 ـ 312

[2] - فرهنگ اندیشه نو، ویرایش4، پاشایی، (تهران:مازیار، 1369) ص652

[3] - باقر ساروخانی، درآمدی بر دایره المعارف علوم اجتماعی، (تهران:كیهان، 1370) ص305

[4] - فرهنگ علوم سیاسی، علی آقا بخشی و... صص 409 ـ 408

[5] - همان، ص568

[6] - همان، صص457 ـ 456

طراح قالب : { معبرسایبری فندرسک}